תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות

 

תקנון מועדון לקוחות חנויות- ארנקי עמנואל

  

הצטרפות וחברות במועדון :

 • הצטרפות למועדון הינה בחינם בתנאי שרוכשים מוצר בחנות.
 • תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות, תוקף החברות ל-24 חודשים בלבד. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בחברות בת תוקף ועל כן לקוח שפג תוקף חברותו במועדון לא יהיה זכאי לממש את הטבות המועדון או את ייתרת הנקודות בחשבונו.
 • הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.
 • חבר מועדון שפג תוקף חברותו יוכל לחדש את חברותו ב 12 חודשים נוספים ממועד פקיעת התוקף בסכום של 20 ₪. ארנקי עמנואל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מפעם לפעם את דמי החידוש. למען הסר ספק יובהר כי במידה וחבר הצטרף למועדון ושילם דמי חבר ולאחר מכן דמי החברות פחתו, לא יהיה זכאי חבר המועדון להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החבר ששילם.
 • חידוש המועדון לא מזכה את חבר המועדון בהטבת הצטרפות.
 • התשלום בגין החברות במועדון יהיה במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא יתקבלו אמצעי תשלום אחרים (לדוגמה: כרטיסי שי, תווי קניה וזיכוי או נקודות).
 • החבר מאשר כי הפרטים אשר מסר לארנקי עמנואל הינם נכונים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן את ארנקי עמנואל אודות כל שינוי בפרטים אלו.
 • החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי נכון של טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל.
  את הפרטים: שם ושם משפחה, מין, מצב משפחתי, תאריך לידה, מס' תעודת זהות, מס' טלפון, מס' טלפון נייד, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה ותאריך.
 • בהצטרפותו למועדון מסכים כל חבר להיכלל במאגר המידע הרשום של החברה, פרטי החברים במועדון נועדו לשימוש החברה בלבד לצורך שמירת קשר וקידום מכירות.
 • יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר ולא תשמע כל טענה כלפי ארנקי עמנואל לעניין אי קבלת הטבות המועדון מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח .
 • קטינים אשר גילם אינו עולה על 18 והמבקשים להתקבל כחברי מועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם
  לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת החברות במועדון. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים בדבר התקנון ולפקח על פעילות הקטינים כך שיפעלו על פי תנאיו .
 • ארנקי עמנואל שומרת על הזכות לבטל חברות במועדון הלקוחות בין היתר בנסיבות בהם החבר נתפס בגניבה, הונאה, מרמה ו/או בכל מקרה אחר בו לפי שיקול דעתה הבלעדי של ארנקי עמנואל

עשה הלקוח מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של החברה.

 • כל חבר יהיה זכאי לבטל חברותו במועדון בכל עת במתן הודעה מפורשת ובכתב .תוך 30 ימים מקבלת הודעתו זו תבוטל חברותו. יובהר, כי אין ביטול החברות מקנה זכות להשבת דמי הצטרפות, ובעת ביטול החברות ימחק באופן אוטומטי כל סכום נקודות שנצברו בכרטיס הלקוח.

השימוש בכרטיס המועדון :

 • כרטיס המועדון הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד, יודגש, כי הכרטיס אינו ניתן להעברה או שימוש על ידי אחר או באמצעות אחר .
 • ארנקי עמנואל תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר, במקרה בו עשה

  שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או פעל באופן שיש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של החברה.

 • בוטלה חברותו של חבר המועדון, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר שלו לידי ארנקי עמנואל באופן מידיי.
 • חישוב ההטבה יערך בעבור כל כרטיס בנפרד ולא ניתן לאחד קניות ו/או נקודות שנצברו בכרטיסי לקוחות שונים. רק חבר מועדון בעצמו רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו .
 • השימוש בכרטיס המועדון מותנה בהצגת הכרטיס במעמד הקניה. האחריות על שמירת כרטיסי

  המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תשמע כל טענה כלפי ארנקי עמנואל לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן או גניבת הכרטיס .

 • מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה של אובדן או גניבה או פגם בכרטיס , על החבר לפנות לשירות הלקוחות על מנת להודיע על הליקוי .

צבירה ומימוש נקודות:

 • בביצוע רכישות בארנקי עמנואל בהתאם להוראות התקנון, החבר יהא רשאי לצבור נקודות,

  הכול כמפורט בתקנון זה .

 • מיד עם הצטרפותו למועדון יקבל החבר עבור כל רכישה מזכה באחת מחנויות רשת ארנקי עמנואל נקודות זכות בשווי %5 מסכום הרכישה המזכה בפועל.

  • לא ניתן לממש נקודות על פריטים שבמבצע (פריט שנמצא בהנחה של מעל 20%) נקודות המועדון הנן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1 ש"ח כל אחת, אותן צובר החבר ואינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן. צבירת נקודות תתבצע בחשבון אחד של הלקוח.

 • ניתן לממש נקודות שנצברו בסכום השווה ל 50% מערך הקנייה של המוצר לפני הנחות ( כלומר מחיר צרכן לפני הנחות והטבות )
 • סך כל ההטבות הניתנות לחבר מועדון לא יעלה על סכום של 50% מערך המוצר לפני הנחות. כלומר ניתן לממש נקודות מועדון בשילוב הטבות נוספות של המועדון : יום הולדת ומתנת הצטרפות, עד לסכום של 50% מערך הקנייה של המוצר לפני הנחות. 
 • ארנקי עמנואל רשאית לשנות מעת לעת את גובה אחוז נקודות הנצבר בכל רכישה, לפי

  שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות.

 • צבירה ומימוש נקודות לא תינתן ברכישה של פריטים ספציפיים שהחברה יכולה להצהיר עליהם, תשלום על כרטיס המועדון ותשלום עבור חידוש חברות במועדון. ארנקי עמנואל רשאית להוסיף מוצרים נוספים לרשימה זו על פי שיקול דעתה .
 • מימוש נקודות מותנה בהצגת תעודה מזהה של בעל הכרטיס ומצב תקשורת תקינה (ONLINE)

  למרכז המידע של עמנואל, לא ניתן לבצע מימוש של נקודות במצב העדר תקשורת  . (OFFLINE)

 • ניתן לממש את הנקודות שנצברו 48 שעות מרגע שנצברו.
 • בירור יתרת נקודות הצבורות לזכות החבר ניתן לעשות באחת מחנויות ארנקי עמנואל.
 • לא ניתן לנצל נקודות לצורך רכישת כרטיס גיפט כארד Gift Card. ברכישת כרטיס גיפט כארד שבוצע במזומן או באשראי ניתנת צבירת נקודות. צבירת הנקודות במקרה כאמור תעודכן ביתרת החבר רק לאחר 24 שעות ולא ב ONLINE .
 • יובהר כי צבירת נקודות תתבצע במקרים הבאים: תשלום עבור פריטים במזומן ו/או בשיק ו/או בכרטיס אשראי, ובלבד שהתשלום נפרע.
 • צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר והנקודות אינן ניתנות להעברה לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים.
 • צבירת נקודות או מימושן תתבצע במעמד הרכישה בלבד תוך הצגת כרטיס חבר תקין ובכפוף להזדהות בעת הקניה.
 • חברי מועדון צוברים נקודות על המחיר נטו אחרי המבצעים הקיימים, ארנקי עמנואל שומרת לעצמה את הזכות בעתיד לבטל כפל הנחות וצבירה על מבצעים.

הטבות בתוכנית :

 • במעמד החתימה על טופס הבקשה להצטרפות למועדון הלקוחות תינתנה למצטרף הטבות הצטרפות למועדון (להלן: "הטבות הצטרפות" ) כדלקמן :
 • הטבת יום ההולדת : הטבה משתנה.

סך כל ההטבות הניתנות לחבר מועדון לא יעלה על סכום של 50% מערך המוצר לפני הנחות. כלומר ניתן לממש נקודות מועדון בשילוב הטבות נוספות של המועדון : יום הולדת ומתנת הצטרפות,  עד לסכום של 50% מערך הקנייה של המוצר לפני הנחות. 

 • יודגש כי הטבות הצטרפות הנן אישיות ומיועדות לחברי מועדון בלבד בגין הצטרפותם.
 • ארנקי עמנואל שומרת לעצמה הזכות לשנות את ההטבות המצוינות לעיל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. כמו כן במהלך קיום מבצעים מסוימים רשאית ארנקי עמנואל להגביל את זכותם של חברי המועדון למימוש הטבות ההצטרפות .

 

זיכויים והחלפות :

 • זיכויים והחלפות של פריטים שנרכשו באמצעות נקודות ייעשה על פי נהלי ההחזרות והחלפות של ארנקי עמנואל, כפי שיעדכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • שובר זיכוי אינו מקנה ללקוח אפשרות צבירת נקודות .
 • בהחזר כספי יבוצע קיזוז של הנקודות שנצברו לזכות הלקוח, במידה וללקוח לא תהיה יתר מספקת לקיזוז בנקודות יופחת שווה ערך מההחזר הכספי.
 • בהחזר כספי יוחזרו ליתרת הלקוח הנקודות שמימש בקנייה (לא יוחזר כסף בגין מימוש נקודות).

מידע ופרטים :

 • ארנקי עמנואל רשאית לעדכן את רשימת החנויות שבהן ניתן לעשות שימוש בכרטיס המועדון על פי החלטתה, וזאת על דרך של הוספת ו/או גריעת חנויות .
 • ארנקי עמנואל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מפעם לפעם, את דמי החברות, להגדילם או להפחיתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, במידה וחברהצטרף למועדון ושילם דמי חברות ולאחר מכן דמי החברות פחתו לא יהיה החבר זכאי להחזרו/או להנחה כלשהם על דמי החברות ששילם .
 • חבר המועדון בהצטרפותו למועדון נתן הסכמתו להיות ממוען על דיוורים שונים, לרבות דיוור בהודעת דוא"ל, בהודעת SMS ו/או בכל דרך אחרת המותרת על פי דין. ארנקי עמנואל פועלת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' , )40 התשס"ח–2008 .
 • ארנקי עמנואל שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד.
 • ארנקי עמנואל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון מועדון הלקוחות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .
 • תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט הכל הקשור ליישומו תהיה נתונה לבית המשפט  המוסמך בתל אביב ולא לכל בית משפט אחר .
 • מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון החברות ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשירות הלקוחות 03-5583444 בכתובת רח' המצודה 18, אזור . או באמצעות אתר האינטרנט של החברה: www.emanuel-w.com