תקנון מבצעים ופעילויות

 

קופון הנחה -הרשמה לניוזלטר

קופון ההנחה חל על המותגים: עמנואל, נטע שדה, SINCE, ונאוטיקה.

הקופון אינו חל על פריטים בסייל (הנחה) ועל פריטים שנמצאים תחת קטגוריה  SPECIAL PRICE

ללא כפל מבצעים והטבות.

ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד, לא ניתן למשש יותר מקופון אחד בקנייה. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.

ט.ל.ח

 

קופון הנחה -יום הולדת לחברי מועדון לקוחות

קופון ההנחה חל על המותגים: עמנואל נטע שדה וסיניס בלבד. 

הקופון אינו חל על פריטים שבהנחה. ואינו חל על פריטים שנמצאים תחת קטגוריית special price

ללא כפל מבצעים, קופונים והטבות. 

ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד, לא ניתן למשש יותר מקופון אחד בקנייה. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.

 

תקנון מבצע - פלאש סייל סוף שנה: 22% הנחה

 1. המבצע מיועד ללקוחות עמנואל באתר ובחנויות
 2. מהות המבצע:
  בתאריכים 27.12 החל מ 23:55 ועד 28.12 בחצות בי עמנואל תעניק הטבה : 22% הנחה על המותגים:  עמנואל, נטע שדה, SINCE ונאוטיקה
 3. אין כפל מבצעים
 4. תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס למבצע. במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של המבצע, בכתב או בעל פה – יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תחייבנה.
 5. החלפות, החזרות וזיכויים של מוצרים שנרכשו במהלך ימי המבצע מותנים לנהלי ההחלפות וההחזרות כפי שמוצגים בחנות ואתר האינטנרט
 6. עלות החזרת מוצר עם שליח הינה 30 ₪, עלות החלפת מוצר הינה 60
 7. מוצר שעלותו גבוה מ 200 ₪ יהיה זכאי להחלפה ראשונה חינם
 8. החלפת מוצר תהיה כנגד מחירו ביום הרכישה.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע ו/או כל פעילות אחרת הקשורה בו, בכל עת על-פי שיקול דעתה.
 10. ט.ל.ח

 

תקנון הגרלת פברואר 2023 ( להלן: "ההגרלה") ההגרלה תחל ביום 2/2/2023 מרגע עליית הפופאפ (להלן: "הפוסט") ותסתיים ביום 4/2/2023 בשעה 23:59 . ההכרזה על הזוכה תתבצע ביום 15/02/2023  בשעה 10:00

א. על-מנת להשתתף בהגרלה על הלקוחה לפעול כדלקמן:

א.1 למלא את כל הפרטים הבאים בדף הנחיתה (להלן: “דף הנחיתה“) בהתאם לכל הנחיות המפורטות באתר, ובכלל זה, שם הלקוחה, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני .

א.2 לבצע רכישה בזמן תקופת  "ההגרלה" בתאריכים: 2/2/2023 עד 4/2/2023 בשעה 23:59 

א.3 לקוחה מעל לגיל 18 שרכשה בתקופת המבצע באתר האינטרנט, זכאית להשתתף בהגרלה בהתאם לתנאי תקנון זה. הזכאות להשתתפות בהגרלה מוגבלת לפעם אחת בלבד.

א.4 למען הסר ספק, רכישה בחנויות עמנואל ו/או משווק כלשהו של עמנואל לא יעניק זכאות להשתתפות בהגרלה.

 א.5 הלקוחה רשאית לבטל את העסקה נשוא המבצע ו/או להחליף את המוצר שרכשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“)  ובכפוף לתנאי האתר להחזרת פריטים. למען הסר ספק, ביטול העסקה ו/או החלפת מוצר במוצר חלופי שווה ערך, מותנית בכך שהלקוחה השיבה את המוצר כשאריזתו לא נפתחה ולא נעשה במוצר כל שימוש על ידי הלקוחה ו/או מי מטעמה, והציגה את חשבונית הקנייה שקיבלה בעת רכישת המוצר.

 לעמנואל תעמוד הזכות לסרב ליתן את ההטבה ללקוחה שלא מילאה אחר התנאים לקבלת ההטבה ו/או לא הסדירה את התשלום בעד המוצר ו/או הפרה את הוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין.

 עובדי חברת עמנואל לא יהיו זכאים להשתתף בהגרלה.

ב. בחירת הזוכה

שם הלקוח אשר מילא ושלח את טופס ההשתתפות המקוון בהתאם להנחיות שבדף הנחיתה יודפסו על גבי פתקים וירוכזו בתיבה במשרדי המפקחת.

במועד ביצוע ההגרלה יועלה בגורל שמה של הזוכה בהגרלה באמצעות בחירה אקראית של הזוכים מקובץ מאוחד, על ידי גורם שייקבע על ידי המפקחת על ההגרלה (“הזוכה בהגרלה”).

ג. הפרסים, קבלתם ואופן מימושם

לזוכה בהגרלה יוענק שובר בשווי 500 ש”ח למימוש באתר האונליין של החברה (ללא כפל מבצעים וקופונים) תוקף מימוש השובר הינו ל-14 ימים מיום הכרזת הזכייה.

החברה תשלח לזוכה, באמצעות הפייסבוק או האינסטגרם או המייל, הודעה על זכייתו ובקשה ליצירת קשר עם החברה בטלפון 072-3939016 או במייל info@emanuel-online.com לשם קבלה ומימוש ההטבה; בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי הודעה על זכייתו בפרס.

במידה והזוכה בתחרות לא יאותר, או יביע אי הסכמה לזכייה בפרס, תהא רשאית החברה לבחור בזוכה חלופי, באמצעות ביצוע הגרלה נוספת, אשר לא תכלול את הזוכה בהגרלה הראשונה.

תוצאות ההגרלה כפי שיקבעו ויוכרזו על ידי החברה, הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

ההטבה הניתנת במסגרת תקנון זה הינה אישית ואינה ניתנת להמחאה, לרבות באמצעות המרתה לשובר מתנה ו/או ו\או לזיכוי כספי ו\או להעברה לאחר.

ניתן לבצע מימוש יחדיני להטבה – כלומר במידה ולא נוצלה כל ההטבה אין שמירה של היתרה. ואין אפשרות במקרה של החלפה להעביר את ההטבה להזמנה אחרת.

על ההטבה להיות מנוצלת במימוש חד-פעמי, ללא זיכויים או החזרים.

הזוכה מוותר בזאת על כל טענה ביחס לפרסים (לרבות, אך לא רק, טיבם ו/או איכותם ו/או לכל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מהשימוש בהם) ופוטרים בזאת את החברה מכל אחריות בקשר לפרסים.

החברה תהא רשאית לשנות את הפרס בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

החברה תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום את שם הזוכה ותמונתה, באופן ובמועדים שתקבע החברה ובכפוף לכל דין. מובהר כי מעצם ההשתתפות בפעילות מסכימה הזוכה לפרסום פרטיה כאמור ומוותרת מראש על כל תביעה ו\או טענה בקשר לכך.

ד. עמנואל שומרת על זכותה לבטל את ההשתתפות במבצע של משתתף אם יתברר כי אותו משתתף אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות במבצע, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק את החלטתה. החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע או לשנות תנאיו מכל סיבה שהיא, ואם עשתה כן לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע ו\או המבקשים להשתתף במבצע כל טענה ו\או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו\או הביטול. בוטלה ההטבה ו\או ההנחה על פי האמור, לא תהא לעמנואל כל אחריות לכל נזק אשר נגרם ללקוח ו\או משתת, או לאחר, ולאף אחד מהם לא תהא כל עילה ו\או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו\או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק ישר או עקיף שייגרם ללקוח ו\או משתתף.

ה. בכל מקרה של סתירה ו\או אי התאמה כלשהי בין הנחיות אלה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם הפעילות, לרבות בתקשורת הדיגיטלית וברשתות החברתיות, תגברנה הנחיות אלה לכל דבר ועניין.

ו. שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כויתור על אילו מזכויותיה על פי הנחיות אלה או על פי הוראות כל דין או כויתור ו\או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחיה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

ז. ההנחיות מנוסחות בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הן מיועדות הן לנשים והן לגברים.

 

הוראות ההיתר מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

מקום שהוראות התקנון סותרות את הוראות ההיתר גוברות הוראות ההיתר. מקום שישנה דו משמעות או אי בהירות בהוראות התקנון תוכרע דו המשמעות או אי הבהירות באופן התואם את הוראות ההיתר.

המפקחת על הפעילות ועל ההגרלה עו”ד בר גרינשפן