תקנון מבצעים ופעילויות

 

קופון הנחה -הרשמה לניוזלטר

קופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר מלבד פריטים בסייל (הנחה)

ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד, לא ניתן למשש יותר מקופון אחד בקנייה. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה

 

 

ארנקי עמנואל – תקנון השתתפות בפעילות בלאק פריידי

תקופת הפעילות

▪          משך הפעילות: 28/11-2/12

▪          משך הפעילות יהיה כפוף לשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת המבצע – רשת  "עמנואל" (להלן: "מפעילת המבצע").

ככל שיהיה שינוי בתקופת הפעילות תינתן הודעה בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של רשת עמנואל (להלן: "עמנואל").

זכאים לפעילות

זכאים להשתתף במבצע מי שעומדים בתנאים הבאים במצטבר (להלן: "משתתף" או "משתתפים")

▪          גולשים אשר עונים על הפעילות.

▪          גולשים העומדים בהוראות תקנון זה.

▪          גולשים שנוהגים בצורה סבירה בנסיבות ופועלים לקידום הפעילות.

▪          תושבי ישראל שמרכז חייהם בישראל.

לא ישתתפו בפעילות עובדי רשת עמנואל ובני משפחותיהם.

מהות הפעילות

▪          על כל משתתף בפעילות לענות על השאלה ולתייג חברה

רשת עמנואל שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לפסול כל עוקב  מכל סיבה שהיא, ללא כל נימוק הודעה או טעם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

בחירת התגובה הזוכה

▪          בתום הפעילות (16/5/19) תיבחר זוכה אחת ע"י ועדת השיפוט לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט והתרשמותה של ועדת שיפוט מטעם חברת רשת עמנואל.

▪          הזוכה תהיה הגולשת שענתה על הפעילות ונבחרה על ידי השופטים.

▪           ועדת השיפוט תהיה רשאית לבחור בכל גולשת  מכל נימוק, ומכל טעם.

▪          הודעה על זכייה תינתן בסטורי של עמנואל בשקף נפרד בסוף הפעילות.

▪          במידה ומשתתף אינו מחזיר פרטים כנדרש בפוסט הזכייה לגבי מימוש זכייתו תוך 14 ימים מההכרזה, רשאית רשת עמנואל לבטל את זכייתו, ולהעבירה למשתתף אחר ו/או לשלול ממנו את קבלת הפרס.

▪          רשת עמנואל אינה נושאת באחריות ליצירת קשר אם הפרופיל של המשתתף חסום, והוא לא השאיר פרטי יצירת קשר ו/או בכל מקרה בו המשתתף הזוכה לא השיב להודעת הזכייה מכל סיבה בתוך 7 ימי עסקים.

▪          למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מבצע זה איננו הגרלה והחלטת ועדת השיפוט – היא שתכריע בזכייה.

▪          בבחירת המנצח לא יינתן משקל להצבעות הזוכים.

▪          יובהר כי פעילות זו אינה ממומנת, מומלצת או מנוהלת בשום דרך ע"י פייסבוק/אינסטגרם ו/או כל גורם שהוא המקושר אליה. המשתתף מבין שהמידע שהוא מספק יועבר לרשת עמנואל ולא לאינסטגרם.

הפרסים

▪          הפרס -2 תיקי אישה דגם אנה בשווי 431 שח לכל תיק. ההכרזה על הזוכים תתבצע עד 7 ימי עסקים מתום הפעילות ובכפוף לשינויים – בהתאם להחלטתה הבלעדית של  ועדת השיפוט.

▪          קבלת הפרס:

בתשובה לפוסט הזכייה, הזוכה יצור קשר בהתאם להנחיות ההודעה על הזכייה בעמוד האינסטגרם של רשת עמנואל.

▪          רשת עמנואל תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות ו/או הפרסים ו/או את בחירת הזוכים לפי שיקול דעתה.
לא תיתן אפשרות לבחור את צבע המתנה/לשנות את דגם התיק או לקבל את סכום המתנה.

אחריות

▪          ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף בפעילות.

▪          רשת עמנואל ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים הקשורים או הנוגעים לעמוד הפייסבוק של רשת עמנואל ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

▪          מובהר במפורש כי רשת עמנואל ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות במקרה של היעדר גישה, מכל סיבה שהיא, של משתתף, או משתתף פוטנציאלי ,לעמוד הפייסבוק של רשת עמנואל.

▪          המשתתף מתחייב בזאת לפצות את רשת עמנואל בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו ו\או ייגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו ואשר קשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים ששלח המשתתף ו/או כל פעילות או שימוש שביצע המשתתף, לרבות אך לא רק, בגין הצגה ו/או פרסום של תכנים ו/או תמונות שנעשו על ידו ו/או ע"י בעל הזכות בתמונות, וזאת בסמוך לאחר דרישתה הראשונה של רשת עמנואל, והינו מוותר בזאת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כלפי רשת עמנואל וועדת השיפוט בקשר עם תכנים כאמור ו/או עם ההשתתפות בפעילות.

▪          רשת עמנואל לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי מי מהגולשים בתגובות שהועלו במסגרת הפעילות והמשתתף משחרר בזאת את רשת עמנואל מכל אחריות לכך.

▪          האחריות על מימוש הפרס מוטלת על ספקיות הפרס בלבד ואינה חלה באופן כלשהו על מפעילת הפעילות. מובהר ומודגש בזאת, כי אין עמנואל אחראית לאיכות הפרס ו/או לטיבו.

▪          המשתתף מתחייב שלא לשלוח/להעלות לעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של רשת עמנואל תכנים/תמונות הכוללות: תוכן למבוגרים בלבד, קידום שירות למבוגרים בלבד, שפה גסה, תוכן גזעני, אתני, פוליטי,הפליה, תוכן פוגעני, הסתה לשנאה או מעורר התנגדות אחרת, תוכן המשמיץ ו/או המהווה איום כלשהו, הפרת זכויות קנייניות לרבות זכויות יוצרים, פגיעה בפרטיות, ו/או כל תוכן אשר עשוי לפגוע ברגשות הזולת, וכן להימנע מהפצת וירוסים, ובאופן כללי עצות ו/או תכנים המנוגדים לחוק.

שונות

▪          כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד ומתייחס גם ללשון נקבה וללשון רבים.

▪          רשת עמנואל  תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות, אופי הפעילות, עצם קיומו או כל חלק ממנו, לרבות שינוי הפרסים ומספר הזוכים, בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדית וללא הודעה מוקדמת.

▪          בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות תקנון המבצע ו\או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ,ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו ,לרבות חשש להתנהגות לא ראויה של המשתתף מכל סיבה שהיא, תהיה רשת עמנואל רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק, למנוע את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו וזאת אף אם היה זוכה המשתתף במבצע ללא אותו מעשה (ולא תהינה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות ו/או ביטול זכייתו  בנסיבות דנן.

▪          זכייתו של משתתף בפעילות עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של רשת עמנואל ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו, התגובות שהעלה, ולסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט, רדיו ובעיתונות, וזאת ללא קבלת כל תמורה.

▪          תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

▪          בכל מחלוקת שעניינה תנאי המבצע, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

▪          הודעה בדבר שינוי תנאי המבצע ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת עמנואל. פרסום השינוי בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם של רשת עמנואל, תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.