אין לך פריטים בסל הקניות שלך.

סך ביניים: 0 ₪
לסל הקניות
HE EN

תקנון מבצע

 

תקנון פעילות

1. החברה שומרת על זכותה לבטל את ההשתתפות במבצע של משתתף אם יתברר כי אותו משתתף אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.

 2. בוטלה ההטבה ו/או ההנחה ולא תהא לחברה כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח ו/או למשתתף או לאחר, ולאף אחד מהם לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולם, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח ו/או למשתתף.

 3. . החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הדיגיטלית וברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 

 5. שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

 6. החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ואם עשתה כן לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע ו/או המבקשים להשתתף במבצע כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול

7. התקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

קופון הנחה -הרשמה לניוזלטר

קופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר מלבד פריטים בסייל (הנחה)

ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד, לא ניתן למשש יותר מקופון אחד בקנייה. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה