תקנון הגרלה – "הגרלת מאי-יוני"

.1 הגדרות

1.1 "עורכת ההגרלה" – ארנקי עמנואל בע"מ, ח.פ. 511521858   (להלן: "עמנואל").

1.2 "ההגרלה" – 8 הגרלות אשר נערכות על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות 

תקנון זה, ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת 

מסחרית לפי חוק העונשין- 1977 )להלן: "ההיתר הכללי"( ואשר תקנון זה הוא 

תקנונה.

1.3 "המפקח"- עו"ד בר גרינשפן, מרחוב המצודה 18, אזור.

1.4 "האתר" ו/או "האתר של עורכת ההגרלה"- אתר האינטרנט של ארנקי עמנואל

https://www.emanuel-online.com/

1.5 "הפרס"- שובר רכישה בסך של 500 ₪ אשר יוגרל מידי שבוע, בין כל המשתתפים 

של אותו שבוע, למשך 8 שבועות עוקבים. ]שובר בסך של 500 ₪ פרטני * 8 הגרלות 

ובסך מצטבר של 4,000 ₪[.

.2 המשתתפים

2.1 "משתתף"- רק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים במצטבר, בתקופת ההגרלה, 

יהא זכאי להשתתף בהגרלה:

2.1.1 המשתתף הוא אדם פרטי, תושב ו/או אזרח ישראל ו/או בעל היתר שהייה 

חוקית בישראל, אשר גילו עולה על 18 שנים במועד השתתפותו בהגרלה;

2.1.2 המשתתף מסר לעורכת ההגרלה את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה 

שלו, מספר נייד שלו ואת כתובת המייל שלו )להלן: "מייל"( )להלן: "פרטים"(

והכל במסגרת ההגרלה בהתאם לאתרה של עורכת ההגרלה.

2.1.3 המשתתף לא מסר את פרטי הדיוור שלו לעורכת ההגרלה בעבר.

2.1.4 המשתתף נתן הסכמה מפורשת לקבלת דיוור לכתובת המייל שמסר לעורכת 

ההגרלה ]ובעצם הצטרפותו להגרלה, הוא נותן בזאת את הסכמתו המפורשת 

לקבל דיוור מאת עורכת ההגרלה[. המשתתף יוכל לחזור בו בכל עת מהסכמתו 

ולהסיר עצמו מרשימת הדיוור של עורכת ההגרלה )יובהר כי קוד הקופון, 

כהגדרתו להלן, יישלח למייל של המשתתף(; 

2.1.5 קיים את התנאים המפורטים בתקנון זה במלואם ונקלט במערכותיה של 

עורכת ההגרלה.

2.2 לא ישתתפו בהגרלה: עורכת ההגרלה, מנהליהם, עובדיהם ובני משפחותיהם ו/או 

המפקח. "בני משפחה" לעניין סעיף זה- בני זוג, הורים, אחים ואחיות, וילדים/ות.

2.3 מובהר כי ההשתתפות בהגרלה אסורה מתחת לגיל .18 

3 ההגרלה

3.1 ההגרלות תתקיימנה בין התאריכים: 21.05.23 - 16.07.23 )להלן: "תקופת ההגרלה"(.

ההגרלות יבוצעו בימים.1: 28.5.23; .2: 4.6.23; .3 11.6.23; .4 18.6.23; .5 

.25.6.23 .8; 2.7.23 .7;9.7.23 .6;16.7.23 

3.2 עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת 

ההגרלה ו/או לבטלו בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות הדין ולא 

תשמע כל טענה לעניין זה, פרסום הנוגע לאמור, יבוצע באתרה של עורכת ההגרלה 

בלבד.

4 אופן ההשתתפות

4.1 על מנת להיחשב כמשתתף בהגרלה, על המשתתף לבצע את הפעולות הבאות במהלך 

תקופת ההגרלה במצטבר )להלן: "פעולות ההשתתפות"(:

4.2 להיכנס לאתר של עורכת ההגרלה בתקופת ההגרלה, למלא את פרטי המשתתף 

בטופס הפרטים האישיים )שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, מספר 

טלפון, ומייל )להלן: "פרטים"((.

או להשאיר את הפרטים בפייסבוק או באינסטגרם באמצעות פרסום ממומן המציג 

את מהות ההגרלה, ולמלא בטופס את הפרטים.

4.3 לאשר את תנאי השימוש באתר ולתת הסכמה לקבלת דיוור באמצעי המדיה השונים. 

]ההשתתפות בהגרלה מותנית במתן הסכמת המשתתף להיכלל במאגר הדיוור של 

עורכת ההגרלה[.

4.4 כל משתתף זכאי להשתתף בהגרלה פעם אחת בלבד.

4.5 מידי שבוע )ולמשך 8 שבועות( תערך הגרלה בין כל המשתתפים אשר הצטרפו אך ורק 

בשבוע הקודם למועד ההגרלה.

4.6 בכל הגרלה ייבחר משתתף אחד, בצורה רנדומלית מבין המשתתפים אשר הצטרפו אך 

ורק בשבוע הקודם להגרלה, אותו משתתף נבחר יזכה בפרס. 

4.7 עורכת ההגרלה תמסור למשתתף אשר זכה את תוצאת ההגרלה ואת קוד הקופון נשוא 

הפרס - תוצאת ההגרלה הינה סופית.

4.8 למשתתף אשר זכה בהגרלה, יישלח קוד קופון, כהגדרתו להלן, לתיבת המייל של 

המשתתף.

4.9 כל משתתף זכאי להשתתף בהגרלה פעם אחת בלבד.

4.10 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק משתתף אשר פרטיו נקלטו בפועל אצל עורכת 

ההגרלה באופן נכון ומדויק יהא זכאי להשתתף בהגרלה.

4.11 כל משתתף מסכים ומאשר כי עורכת ההגרלה תהא רשאית לשמור במאגריה את 

פרסום ההשתתפות ו/או הפרטים שנמסרו על-ידו וכל מידע נוסף שיצטבר אודותיו, 

לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עמו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על 

ידי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש 

בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ו/או 

גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות 

וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.

4.12 עדכון הפרטים ו/או אישור הפרטים ו/או הרשמה להגרלה או לעמוד עורכת 

ההגרלה ו/או פרסום כלשהו במסגרת ההשתתפות בהגרלה, מהווה הסכמת המשתתף 

לקבלת דברי פרסומת )לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, טלפון או דואר 

רגיל(, כמו כן למשתתף לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורכת ההגרלה, 

ו/או מי מטעמה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין ו/או בעקיפין, במסירת הפרטים 

לעורכת ההגרלה ו/או בשמירת הפרטים ו/או עשיית השימוש בהם.

5 הזוכים והפרסים

5.1 משתתף אשר עמד בתנאי ההשתתפות המפורטים לעיל, מילא אחר כל הוראות תקנון 

זה, וזכה בפרס יוכל לממש הפרס באמצעות רכישה מקוונת באתר עורכת ההגרלה.

5.2 בכל שבוע )למשך 8 שבועות( ייבחר זוכה אחד אשר יזכה בשובר מתנה בסך של 500 ₪

)לעיל ולהלן: "פרס"( למימוש ברכישה באתר, כולל כפל מבצעים, אך לא כולל כפל 

הנחות; הפרס אינו ניתן להחלפה או לשינוי. )לא כולל דמי משלוח(.

5.3 הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה לצד שלישי.

5.4 כאמור לעיל, כל משתתף יהיה זכאי להשתתף בהגרלה רק פעם אחת; אם על אף 

האמור, השתתף יותר מפעם אחת, יהיה זכאי המשתתף כאמור אך ורק לפרס אחד 

בלבד.

6 מימוש הפרס

6.1 עורכת ההגרלה תודיע לזוכה בהודעת מייל, לאחר ביצוע ההגרלה, מידי יום שלישי, 

לזוכה אודות הפרס בו הוא זכה. הפרס יוענק באמצעות קוד קופון )להלן: "קוד 

קופון"(, אשר יישקף את הפרס בהגרלה, ואשר תוקפו יהיה עד לסוף שנת .2023 לא 

ניתן לממש יותר מקופון אחד ברכישה, וניתן לממש את הקופון בחלקו ברכישה אחת 

ואת היתרה ברכישות נוספות.

6.2 באמצעות קוד הקופון יוכל המשתתף לממש את הפרס באתר האינטרנט של עורכת 

ההגרלה. מימוש קוד הקופון ייעשה בתנאי שמשתתף יבצע רכישה מקוונת באתר 

עורכת ההגרלה. 

6.3 על המשתתף להיכנס לאתר עורכת ההגרלה לאחר קבלת קוד הקופון למייל, להקליד 

את קוד הקופון שניתן לו בעת הזכייה ולבצע רכישה באתר.

6.4 יובהר, הפרס יוענק לזוכה בתנאי שיעמוד בתנאים האמורים לעיל. ככל שהמשתתף לא 

יממש את קוד הקופון עד תאריך ,31.12.2023 הוא ייחשב כמוותר על זכייתו ועל קבלת 

הפרס ולא יהיו זכאי לקבלה.

6.5 במקרה שבו הזוכה, רכש ממוצרי החברה באמצעות קוד הקופון, אזי במקרה של ביטול 

עסקה יושב קוד קופון חדש בלבד בשווי הרכישה.

7 המפקח

7.1 המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, 

ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה 

לבין המשתתף.

7.2 החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף 

מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

8 כללי

8.1 בהשתתפותו בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא 

מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף כי תקנון זה 

יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

8.2 למשתתף, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי ההגרלה ו/או לפעולות 

בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק 

ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.

8.3 עורכת ההגרלה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או 

מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד 

אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.

8.4 המשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה והמפקח 

מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין להגרלה ו/או לפרס 

ו/או למימושו.

8.5 המשתתף מסכים ומתחייב כי כל תקלה ו/או איחור אשר מקורם בין היתר במלחמה, 

מגיפה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, 

לא ייחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

8.6 עורכת ההגרלה רשאית בכל עת עקב תקלה טכנית בלתי צפויה לשנות את איזה תנאי 

מתנאי ההגרלה המפורטים בתקנון זה, לרבות כמות הפרסים, מהותם, הכל בהתאם 

לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה.

8.7 כל זוכה מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו 

בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם באמצעי המדיה השונים לרבות באתר 

האינטרנט עפ"י כל דין, וכי בעצם השתתפותו בהגרלה מביע המשתתף את הסכמתו 

לפרסום שמו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים 

וקידום מכירות של עורכת ההגרלה, וכי כתנאי להשתתפותו בהגרלה קיבל את כל 

ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.

8.8 עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לעכב או לבטל את הענקת הפרס או למנוע 

מימושו במקרה של חשש לאי תקינות או זיוף ו/או אי עמידה בתנאי מתקנון זה בכפוף 

לקבלת אישורו של המפקח.

8.9 בתקנון זה השימוש בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה או ברבים.

8.10 סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין נשוא ההגרלה או תקנון זה יהיה לבית המשפט 

במחוז תל אביב בלבד.

8.11 ההגרלה כפופה לתקנון, הנמצא לעיון באתר "עמנואל" https://www.emanuel-online.com/ וכן 

במשרדי עורכת ההגרלה, הממוקמים ברח' המצודה 18, אזור.

באישור השתתפותי בהגרלה הריני מאשר כי קראתי את הוראות תקנון זה ואני מסכים 

לתנאיו